Monday 15 March 2010

" ولی فقیه" اقرار کرد که "چهارشنبه سوری" منبع ضرر و فساد زیادی برای "نظام قلابی و تقلبی" او است

No comments: